ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ටෝල්මේට් වීම හා මාක්ස්වාදීන්ගේ යා යුතු මග

බුමුතුරුණු

ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ටෝල්මේට් වීම හා මාක්ස්වාදීන්ගේ යා යුතු මග

බුමුතුරුණු

බස්තියන් පයින් යෑම.

බුමුතුරුණු

බස්තියන් පයින් යෑම.

බුමුතුරුණු

ධනපති නීතියේ ලිට්මස් පරීක්ෂාව, අගවිනිසුරු හා තවත් අය

බුමුතුරුණු

ධනපති නීතියේ ලිට්මස් පරීක්ෂාව, අගවිනිසුරු හා තවත් අය

බුමුතුරුණු

ස්තූතියි, වික්ටර් අයිවන්

බුමුතුරුණු

ස්තූතියි, වික්ටර් අයිවන්

බුමුතුරුණු

එයා දැන් මෙහෙ නෑ (He is no more here)

බුමුතුරුණු

එයා දැන් මෙහෙ නෑ (He is no more here)

බුමුතුරුණු

ආයුබෝවන්…. දයාන්….

බුමුතුරුණු

ආයුබෝවන්…. දයාන්….

බුමුතුරුණු

“අරුණලු සෙරෙන් අරුණෝදයට” – ඒ අරුණෝදය කොහේද?

බුමුතුරුණු

“අරුණලු සෙරෙන් අරුණෝදයට” – ඒ අරුණෝදය කොහේද?

බුමුතුරුණු

කෙටි මං නොමැති රතු මල් පිපුණු ජය මාවත කරා…….

බුමුතුරුණු

කෙටි මං නොමැති රතු මල් පිපුණු ජය මාවත කරා…….

බුමුතුරුණු

කොටීකාවත්තේ සමූල ඝාතනය හා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ අශිෂ්ටත්වය

බුමුතුරුණු

කොටීකාවත්තේ සමූල ඝාතනය හා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ අශිෂ්ටත්වය

බුමුතුරුණු

ධනය ඇති පන්තිය, කොල්ල කෑම හා මිලින්ද මොරගොඩ

බුමුතුරුණු

ධනය ඇති පන්තිය, කොල්ල කෑම හා මිලින්ද මොරගොඩ

බුමුතුරුණු