ලේ,කදුලු,මළ මිනී සහ ලිබියාවෙන් ස්වර්ගයට

පිටකොටුවෙන් පිට

ලේ,කදුලු,මළ මිනී සහ ලිබියාවෙන් ස්වර්ගයට

පිටකොටුවෙන් පිට

ඔහු සිංහල ඇය දෙමළ නිසා…

පිටකොටුවෙන් පිට

ඔහු සිංහල ඇය දෙමළ නිසා…

පිටකොටුවෙන් පිට

පිරිමි සමලිංගිකයො කියල ජාතියක් ලංකාවෙ ඉන්නවද?

පිටකොටුවෙන් පිට

පිරිමි සමලිංගිකයො කියල ජාතියක් ලංකාවෙ ඉන්නවද?

පිටකොටුවෙන් පිට

පිරිමි සමලිංගිකයො කියල ජාතියක් ලංකාවෙ ඉන්නවද?

පිටකොටුවෙන් පිට

ආඩම්බරකාර තාත්තාගේ අනාථ දරුවෝ

පිටකොටුවෙන් පිට

ආඩම්බරකාර තාත්තාගේ අනාථ දරුවෝ

පිටකොටුවෙන් පිට

නූතන රෝඩ් රනර් හෙවත් සිංහල ජාතිවාදය

පිටකොටුවෙන් පිට

නූතන රෝඩ් රනර් හෙවත් සිංහල ජාතිවාදය

පිටකොටුවෙන් පිට

නූතන රෝඩ් රනර් හෙවත් සිංහල ජාතිවාදය

පිටකොටුවෙන් පිට

සතුටු වෙයල්ලා ග්රීපස් යකා මිය ගිහින්

පිටකොටුවෙන් පිට

සතුටු වෙයල්ලා ග්රීපස් යකා මිය ගිහින්

පිටකොටුවෙන් පිට

සතුටු වෙයල්ලා ග්රීපස් යකා මිය ගිහින්

පිටකොටුවෙන් පිට

බඩගින්නට මාළුවෙකු දීම හෙවත් සහෝදරත්වයේ දිනය.

පිටකොටුවෙන් පිට

බඩගින්නට මාළුවෙකු දීම හෙවත් සහෝදරත්වයේ දිනය.

පිටකොටුවෙන් පිට

බඩගින්නට මාළුවෙකු දීම හෙවත් සහෝදරත්වයේ දිනය.

පිටකොටුවෙන් පිට

අනේ මමත් වැදි නායකයෙක් වුනානම්

පිටකොටුවෙන් පිට

අනේ මමත් වැදි නායකයෙක් වුනානම්

පිටකොටුවෙන් පිට