79. සයිකලයෙන් තල් අරණට 3

THATTAYAGEKOLAMA

වලස්පතියාට පිළිතුරක්!

THATTAYAGEKOLAMA

ඔබේ මෝටර් රිය දියට වැටුනොත් !

THATTAYAGEKOLAMA

Untitled Post

THATTAYAGEKOLAMA

78. සැඟව අත වැනුව මල !

THATTAYAGEKOLAMA

ප්‍රේමය ගැන කතා බහක්!

THATTAYAGEKOLAMA

තාත්තා නොම්ම්ර ….1 (iii)

THATTAYAGEKOLAMA

කලාව ගැන තවත් කතාවක්

THATTAYAGEKOLAMA

පොතක වත

THATTAYAGEKOLAMA

බක් මහේ මුනගැසුනු මුසල්මානුවන් දෙපල!

THATTAYAGEKOLAMA

සයිකලයෙන් තල අරණට 2

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්……….19

THATTAYAGEKOLAMA

සදා තනික ....!

THATTAYAGEKOLAMA

හෙට ඉරක් පායයි .....!

THATTAYAGEKOLAMA

84. සයිකලයෙන් තල් අරණට . . . 4

THATTAYAGEKOLAMA

77. සුගත් , කුලසිංහ හා මම

THATTAYAGEKOLAMA

සයිකලයෙන් තල් අරණට……!

THATTAYAGEKOLAMA

82. Don’t underestimate power of the common man

THATTAYAGEKOLAMA

83. රම්‍යතා අංකය

THATTAYAGEKOLAMA