හබරණ පුර කිඹුල් වස්තුව.....!

THATTAYAGEKOLAMA

ඔබේ මෝටර් රිය දියට වැටුනොත් !

THATTAYAGEKOLAMA

තාත්තා නොම්මර.......1 (ii)

THATTAYAGEKOLAMA

මගේ කිරුළ....!

THATTAYAGEKOLAMA

පහන වෙත මෙත් සිතින්....!

THATTAYAGEKOLAMA

Rapids...!

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්…………15

THATTAYAGEKOLAMA

අන් ඇකයේ සුවෙන් වෙසෙන - මසිත උපන් මගෙ සිතුවිලි !

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක් …….14

THATTAYAGEKOLAMA

තාත්තා නොම්මර 1

THATTAYAGEKOLAMA

අවසරද

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක් ……13

THATTAYAGEKOLAMA

කලාව ගැන කතා දෙකක්!

THATTAYAGEKOLAMA

ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක් …….12

THATTAYAGEKOLAMA

තට්ට තනිවම තට්ටයා.....!

THATTAYAGEKOLAMA