‘දැකල පුරුදු කෙනෙක්’ – ගෘහස්ත ප්‍රේමයේ ස්වභාවය පිළිබ‍ද අපූරු භාවනාවක්

බව

ඔබට එය විශ්වාස කළ නොහැකිනම්, එය නාට්‍ය ධර්මී බව සිතන්න

බව

‘මොනාලිසා’ – කාන්ටියානු කියවීමක්

බව

ගිනි ගිනි මාලේ: කියවීමක්

බව

‘සමපේක්ෂී භෞතිකවාදය’ කියන යෙදුම ගැන

බව

සුන්නි – ෂියා අර්බුධයේ ගෝලීය සිතියම අයිසිස් ඉතිහාසය – 09

බව

පතිරාජ සහ භෞතිකවාදය

බව

වේදිකාවේ සමකාලීනත්වය – රාසම්මා ඩැනියෙල්

බව

නූතන දර්ශනයේ ප්ලාස්ටිකත්වය සම්බන්ධයෙන් මැලැබූ

බව

දේශපාලන පසමිතුරුතාවය යනු කුමක්ද?

බව

ඉතිහාසඥයාගේ ඉතිහාසය

බව

අපුර්වත්වයක් නොපවතින තැනක දැකලපුරුදු කෙනෙක්ගේ අපුර්වත්වය   නොහොත් අතීත අනන්තයේ හා වර්තමාන අනන්තයේ දැකල පුරුදු කෙනෙක්

බව

ආගම සමඟ සංවාදය

බව

ජාතියකට ආවේණික ‘චින්තනය’ පිළිබඳව අදහස බටහිර නූතනත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් වන්නේ ඇයි?

බව

මෙයසූ ගේ ප්‍රාග්ඥාතීත්වය පිළිබඳව තර්කයට එරෙහි ප්‍රති-තර්ක දෙක සහ එය ලාංකික සන්දර්භයක කියවීම

බව

විඥානවාදයේ ඓතිහාසික සීමාව

බව

‘මිනියෝසියස් වෙත ලිපිය’

බව

ඇති වී ඇති තත්වය පිළිබඳව ඉක්මන් සාංදෘෂ්ඨික විමසීමක්

බව

කොවිඩ් සහ පරාරෝපණයෙන් මිදීම

බව

‘පසමිතුරුකාරිත්වය’ පිළිබඳව පශ්චාත්-මාක්ස්වාදී විවරණය  

බව