දුකිනි තනිවම ඉවත යන්නේ

බෝඩිම්කාරයා

කළු ඇස් තිබුන ගැහැණු ළමයා

බෝඩිම්කාරයා

Sri Lanka Crisis – All are thieves

බෝඩිම්කාරයා

කණ්ඩලම හෝටලය වසා දමන ලදී

බෝඩිම්කාරයා

ඒ දවස්

බෝඩිම්කාරයා

Sharing

බෝඩිම්කාරයා

නොමැත වර්තමානයක්

බෝඩිම්කාරයා

Get Well Soon USA

බෝඩිම්කාරයා

Incomplete story

බෝඩිම්කාරයා

ඒ මිනිහ මැරිලා තියෙන්නේ බිලා

බෝඩිම්කාරයා

Silence in Talking

බෝඩිම්කාරයා

Love

බෝඩිම්කාරයා

Empty Spaces

බෝඩිම්කාරයා

Probelms and solutions

බෝඩිම්කාරයා

Bad Time

බෝඩිම්කාරයා

We will come back

බෝඩිම්කාරයා

Do not forget where you live

බෝඩිම්කාරයා

Sri Lanka

බෝඩිම්කාරයා

Four years of love

බෝඩිම්කාරයා

second kiss

බෝඩිම්කාරයා