සක්වලක මියැදෙනු එපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉරිඟු කොල්ලා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ගෙදර නිවන

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කතා පොත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වැඩකට නැති සංවාද - දේව්දාස්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ප්‍රියයන්ට 'දෙන්න' යාම

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අපේ රැජින නිදි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වෙරිමත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අමල් බිසෝ දොර නාරින් මට පිටුපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

2-10

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සොපින්? සොපින්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

බැංකු පෝලිමෙන් එළියට

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කොන්දේසි විරහිත ව යුධ ජයග්‍රහණයේ නායකත්වය අගය කිරීම.

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අවුරුදු බලෙන් කන්න එපා ප්ලීස්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

තිසරණී වෙනස්, හැබැයි කෙල්ලෙක්!

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ද ලයන් කින්ග් කියන්නේ එහෙමත් එකක් ය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

තිරිසණී පුරාවෘතය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මේ අහන්න

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අඬන ආතලය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මගේ ඩාර්ලින්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල