"තිසරණී, ඔයාට බැරිද හැමදාම කතා කරන්න?"

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

නිවේදනය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඈ දැකුමෙන් මා හට මෙසේ සිතුණි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වැඩකට නැති සංවාද - දේව්දාස්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වැඩකට නැති කුණු ලේ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සඳගලතැන්න ආයෙ ආයෙමත්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අවසාන දවස

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ - 1

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

බැංකු පෝලිමෙන් එළියට

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කොන්දේසි විරහිත ව යුධ ජයග්‍රහණයේ නායකත්වය අගය කිරීම.

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

බීබීසි නිසා ඇයි මම මෙහෙම?

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අවුරුදු බලෙන් කන්න එපා ප්ලීස්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

තිසරණී වෙනස්, හැබැයි කෙල්ලෙක්!

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ද ලයන් කින්ග් කියන්නේ එහෙමත් එකක් ය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අපේ රැජින නිදි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

පව්ව

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

හබකේ උපත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඩවුන්ලෝඩ් කරපු සින්දු

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මල්ලිගේ නේමාර් කට් එක

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉල්ලන පමා ලියාදෙන්න බැරි කවිය නුඹ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල