කවියක කතන්දරය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වාරු ඇති මගෙ දෙපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ජාතිවාදියෙක් මි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ගෙදර නිවන

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අමල් බිසෝ දොර නාරින් මට පිටුපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කතා පොත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සක්වලක මියැදෙනු එපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සතෙන් සතය, රුපියලෙන් රුපියල සහ අම්මා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

2-10

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මඩු වලිගය නොකී කතා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ලංකා ලෙඩ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉරිඟු කොල්ලා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ප්‍රියයන්ට 'දෙන්න' යාම

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සිංහලේ කෙල වීමේ පර රුදාව

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වෙරිමත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අරුම පුදුම පුංචි ගමන

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සොපින්? සොපින්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

තිරිසණී පුරාවෘතය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මේ අහන්න

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අඬන ආතලය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල