හබකේ උපත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

පව්ව

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මල්ලිගේ නේමාර් කට් එක

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කලාව බලෙන් ඇඟේ ගැසීම

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඩවුන්ලෝඩ් කරපු සින්දු

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කවියක කතන්දරය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වාරු ඇති මගෙ දෙපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉල්ලන පමා ලියාදෙන්න බැරි කවිය නුඹ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මඩු වලිගය නොකී කතා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ - 1

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

නිවේදනය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අවසාන දවස

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සිංහලේ කෙල වීමේ පර රුදාව

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ලංකා ලෙඩ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වැඩකට නැති කුණු ලේ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සතෙන් සතය, රුපියලෙන් රුපියල සහ අම්මා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඈ දැකුමෙන් මා හට මෙසේ සිතුණි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ජාතිවාදියෙක් මි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අරුම පුදුම පුංචි ගමන

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සඳගලතැන්න ආයෙ ආයෙමත්

තිරිසණීගේ කියවිල්ල