වැඩ කරන්නට අලූත් ආකල්ප

Milinda Prashna

ධනවතුන් කඩ මණ්ඩියට යවා සුපිරි වෙළඳ සැල දුප්පත් ජනයාට පැවරිම

Milinda Prashna

අවලංගු කාසි බවට පත්වන අසමසම චරිත

Milinda Prashna

වැඩ කරමු කවදාද ? අනේ අපි මේ රටේ

Milinda Prashna

රටට අවුරුදු සිරිය ගෙන එන විදෙස් ගත නෑයෝ

Milinda Prashna

උපන් බිමට කළ යුතු මෙහෙවර සිතනු

Milinda Prashna

සීසර් ගේ නීතිවලට ලක්වෙන අපේ දේශපාලකයෝ

Milinda Prashna

අරුතට නොසරි විමුක්තිය

Milinda Prashna

සතුටු කලාප රට පුරා ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව

Milinda Prashna

දූපත තුළ ප‍්‍රවාහනය ගොඩබිමින් පමණක්ම විය යුතු නැති බව

Milinda Prashna

පොදු ජනතාවට හිරිහැරයක් නොවන විරෝධතා

Milinda Prashna

සිවිල් සමාජයේ කාර්ය භාරය

Milinda Prashna

දූෂණ සහ වංචා ගැන ඇෆ්ගනිස්ථානයෙක් පාඩමක්

Milinda Prashna

පාසල් දරුවන් සංවර්ධනයට සමිති

Milinda Prashna

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ගෙවන මිල

Milinda Prashna

වටිනා කාලයක පෙන්වන නොවටිනා දසුන්

Milinda Prashna

අවධානයට ලක්වන අවදානමක් ගැනීම

Milinda Prashna

රටක වටිනාකම ඉහළ නංවන මැතිවරණ වියදම් පාලනය

Milinda Prashna

අනුන් යටපත් කර තමන් ඉස්මතු වීම

Milinda Prashna

අහස පාලනය කරන වරම හිමිවන්නේ කාහටද?

Milinda Prashna