ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා මහජන යෝජනා ලබාගැනීම – වර්ශ 2016

මේඝය

උදාවන්නේ ගෙම්බන් ගේ යුගය ද? – Frog’s era, is it ?

මේඝය

විසිවන සංශෝධනයෙන් විසිවන ජනමතය – That is not your business man!

මේඝය

මුඛ නිරිදුන් ගේ සප්ත නියෝගය මෙන්න ! – Here it is !

මේඝය

මුඛ නිරිදුන් ගේ සප්ත නියෝගය මෙන්න ! – Here it is !

මේඝය

සප්ත නියෝගය කුමක්ද ? – මුඛ නිරිඳු කවුද ? – Try this

මේඝය

සප්ත නියෝගය කුමක්ද ? – මුඛ නිරිඳු කවුද ? – Try this

මේඝය

අලුත් අවුරුද්දේ ගතික සමතුලිතය – Equilibrium by the Sinhala new year

මේඝය

අලුත් අවුරුද්දේ ගතික සමතුලිතය – Equilibrium by the Sinhala new year

මේඝය

රූපාන්තරණ බැලුවෙමි – Watched the Ruupantharana

මේඝය

රූපාන්තරණ බැලුවෙමි – Watched the Ruupantharana

මේඝය

ගව ඝාතනයට එරෙහිව ප්‍රචන්ඩත්වය – Violence against the cattle saughter

මේඝය

ගව ඝාතනයට එරෙහිව ප්‍රචන්ඩත්වය – Violence against the cattle saughter

මේඝය

සරාගී දේශපාලනය – Acting in the politics

මේඝය

සරාගී දේශපාලනය – Acting in the politics

මේඝය

සංඝරාජ හිමියන් ගේ දානය සහ කුඩු කන්ටේනරය-An useless struggle

මේඝය

සංඝරාජ හිමියන් ගේ දානය සහ කුඩු කන්ටේනරය-An useless struggle

මේඝය

පූසා ගේ ගෙල බැඳි මිණි ගෙඩිය – Bell on cat’s neck

මේඝය

පූසා ගේ ගෙල බැඳි මිණි ගෙඩිය – Bell on cat’s neck

මේඝය

“වාත වැඩේ” හෙලිවෙයි ! – it was revealed

මේඝය