බලු කතාවක්.

යතාර්තවාදියා

හැපී වැල……න්ටයින්ස් ඩේ….( වත්සලා…)

යතාර්තවාදියා

දොන් මංගල ජයකොඩි

යතාර්තවාදියා

බයිලා.

යතාර්තවාදියා

( අ ) මනාප තරු.

යතාර්තවාදියා

පොර

යතාර්තවාදියා

රණසිංහ.

යතාර්තවාදියා

ගෙදර වරෙන් දුවේ……

යතාර්තවාදියා

චූ

යතාර්තවාදියා

Welcome to USA – ක්‍රම සහ විධි.

යතාර්තවාදියා

අවුරුද්දත් කිට්ටු… කිට්ටු

යතාර්තවාදියා

පාට පාට කතාවක්.

යතාර්තවාදියා

දූ දරුවෝ

යතාර්තවාදියා

ජොක්කු හා අමුඩ

යතාර්තවාදියා

අපරාධය සහ දඬුවම.

යතාර්තවාදියා

වත්සලා – 4

යතාර්තවාදියා

වත්සලා. කොටස් වශයෙන් පළ වන නව කතාව.

යතාර්තවාදියා

පොඩි හාමුදුරුවෝ – 2

යතාර්තවාදියා

ගොලු හදවත්

යතාර්තවාදියා