නාසිවාදීන් වූ අංක (Narcissistic number)

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ලගදිම හම්බෙමු…

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ඉරානය, බුද්ධ ප්‍රතිමා තහනම් කිරීම ගැන බුඩිගේ බලවත් විරෝධය

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ඉරානය, බුද්ධ ප්‍රතිමා තහනම් කිරීම ගැන බුඩිගේ බලවත් විරෝධය

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

එකිනෙක ගැටුන ගුවන් යානා (ගුවන් තදබදය පාලනය) : ගුවන අරා 5.1.13

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

එකිනෙක ගැටුන ගුවන් යානා (ගුවන් තදබදය පාලනය) : ගුවන අරා 5.1.13

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ගුවන් තදබදය පාලනය : ගුවන අරා 5.0

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ගුවන් තදබදය පාලනය : ගුවන අරා 5.0

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

හුලන් වලින් දුවන වාහනේ . . . . . . .

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

හුලන් වලින් දුවන වාහනේ . . . . . . .

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

තිලිණි ඔලිම්පික් ගියේ කොහොමද ?

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

තිලිණි ඔලිම්පික් ගියේ කොහොමද ?

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

14 වන පාසල් DSI වොලිබෝල් තරග මාලාව මාදම්පේ සේනානායකයන් ආක්‍රමණය කරයි !!!

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

14 වන පාසල් DSI වොලිබෝල් තරග මාලාව මාදම්පේ සේනානායකයන් ආක්‍රමණය කරයි !!!

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

කාලෙකින් ලියමි . . .

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

කාලෙකින් ලියමි . . .

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column

ඉන්ටර්කූලර් කියන්නේ මොකක්ද? – රථ ගාය

බූඩිගේ තීරුව | buddie's column