162. එයින්ට්‍රි වීදිය, අක්බාර් ලේන්, ඇලන් මැතිනියාරාම පාර සමගින් ඇල්බට් චන්ද්‍රවංකය

නිදහස් සිතුවිලි

161. වීදි සරන ළය 06 - අභය පෙදෙස, අභයාරාම පටුමග, අභයසිංහාරාම පාර, ඇඩම්ස් ඇවනියු, ඇඩම්ලි පෙදෙස, අධිකරණ මාවත සමග අහමඩ් පටුමග

නිදහස් සිතුවිලි

160. වීදි සරන ළය 05 - අබ්දුල් කෆූර්, අබ්දුල් හමීඩ් සමග අබ්දුල් ජබ්බාර්

නිදහස් සිතුවිලි

159. වීදි සරන ළය 04 - කොළඹ කළාප තුන්වන කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

158. පුස්තකාල පූසා සහ කළු උස මනුස්සයෙක් සමගින් ගෙදර'වට සිතියම

නිදහස් සිතුවිලි

157. වීදි සරන ළය 03 - කොළඹ කළාප දෙවන කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

669. මගේ පළමු අත් ඔරලෝසුව.....

නිදහස් සිතුවිලි

156. වීදි සරන ළය 02 - කොළඹ කළාප පළමු කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

668. ඇදිහැස මතක......

නිදහස් සිතුවිලි

155. කොරෝනා මතක - 01 ජාල සරණ

නිදහස් සිතුවිලි

154. වීදි සරන ළය - 01

නිදහස් සිතුවිලි

153. අපි බිය වෙමු

නිදහස් සිතුවිලි

152. කාලය - අපි 80 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද, 90 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද?

නිදහස් සිතුවිලි

667. පුවක් එෂැණිං - 63 - God works in mysterious ways & තණමල්විල කොල්ලෙක්...සීසන් - 2

නිදහස් සිතුවිලි

666. උඳුපියලිය මල්….....

නිදහස් සිතුවිලි

665. පුවක් එෂැණිං - 62 - බයියන් පාරට බැසීම, සාර්ගේ පදිරිවීම සහ අබේගේ පිණ්ඩපාත චාරිකාව...

නිදහස් සිතුවිලි

664. පුවක් එෂැණිං - 61 - The Speaker නොහොත් කටානායක සහ Failed State නොහොත් අසමත් රාජ්ජිය…

නිදහස් සිතුවිලි

663. පුවක් එෂැණිං - 60 - රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ දේවානම්පියතිස්ස....

නිදහස් සිතුවිලි

662. ස්නේහයේ සිහිවටන......

නිදහස් සිතුවිලි

661. පුවක් එෂැණිං - 59 - පස්ට් ඇනිමසරි පලෝ අප් නොහොත් පෙතම සන්වස්තරේ පසු විපරම...

නිදහස් සිතුවිලි