675. පුවක් එෂැණිං - 68 - මෞගුණ ගායනා සහ අත කණ කර පූජා...

නිදහස් සිතුවිලි

674. පුවක් එෂැණිං - 67 - මෙහෙමයි මචං..........

නිදහස් සිතුවිලි

673. පුවක් එෂැණිං - 66 - අති උත්කෘෂ්ට ඩීසල් නෞකාගමනය

නිදහස් සිතුවිලි

672. පුවක් එෂැණිං - 65 - මැංචෝසන් චාරිකා...

නිදහස් සිතුවිලි

671. පුවක් එෂැණිං - 64 - පාතාල මරණ.....

නිදහස් සිතුවිලි

670. දෙකුන් සැටවිය.......

නිදහස් සිතුවිලි

163. ඇල්බට් පාර, ඇල්බියන් පාර, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා පෙදෙස, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා පාර සමග ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ඇවනියු

නිදහස් සිතුවිලි

162. එයින්ට්‍රි වීදිය, අක්බාර් ලේන්, ඇලන් මැතිනියාරාම පාර සමගින් ඇල්බට් චන්ද්‍රවංකය

නිදහස් සිතුවිලි

161. වීදි සරන ළය 06 - අභය පෙදෙස, අභයාරාම පටුමග, අභයසිංහාරාම පාර, ඇඩම්ස් ඇවනියු, ඇඩම්ලි පෙදෙස, අධිකරණ මාවත සමග අහමඩ් පටුමග

නිදහස් සිතුවිලි

160. වීදි සරන ළය 05 - අබ්දුල් කෆූර්, අබ්දුල් හමීඩ් සමග අබ්දුල් ජබ්බාර්

නිදහස් සිතුවිලි

159. වීදි සරන ළය 04 - කොළඹ කළාප තුන්වන කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

158. පුස්තකාල පූසා සහ කළු උස මනුස්සයෙක් සමගින් ගෙදර'වට සිතියම

නිදහස් සිතුවිලි

157. වීදි සරන ළය 03 - කොළඹ කළාප දෙවන කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

669. මගේ පළමු අත් ඔරලෝසුව.....

නිදහස් සිතුවිලි

156. වීදි සරන ළය 02 - කොළඹ කළාප පළමු කොටස

නිදහස් සිතුවිලි

668. ඇදිහැස මතක......

නිදහස් සිතුවිලි

155. කොරෝනා මතක - 01 ජාල සරණ

නිදහස් සිතුවිලි

154. වීදි සරන ළය - 01

නිදහස් සිතුවිලි

153. අපි බිය වෙමු

නිදහස් සිතුවිලි

152. කාලය - අපි 80 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද, 90 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද?

නිදහස් සිතුවිලි