153. අපි බිය වෙමු

නිදහස් සිතුවිලි

152. කාලය - අපි 80 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද, 90 දශකයේ තරු කැකුළියන් ද?

නිදහස් සිතුවිලි

667. පුවක් එෂැණිං - 63 - God works in mysterious ways & තණමල්විල කොල්ලෙක්...සීසන් - 2

නිදහස් සිතුවිලි

666. උඳුපියලිය මල්….....

නිදහස් සිතුවිලි

665. පුවක් එෂැණිං - 62 - බයියන් පාරට බැසීම, සාර්ගේ පදිරිවීම සහ අබේගේ පිණ්ඩපාත චාරිකාව...

නිදහස් සිතුවිලි

664. පුවක් එෂැණිං - 61 - The Speaker නොහොත් කටානායක සහ Failed State නොහොත් අසමත් රාජ්ජිය…

නිදහස් සිතුවිලි

663. පුවක් එෂැණිං - 60 - රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ දේවානම්පියතිස්ස....

නිදහස් සිතුවිලි

662. ස්නේහයේ සිහිවටන......

නිදහස් සිතුවිලි

661. පුවක් එෂැණිං - 59 - පස්ට් ඇනිමසරි පලෝ අප් නොහොත් පෙතම සන්වස්තරේ පසු විපරම...

නිදහස් සිතුවිලි

151 නඟේලි - පියයුරු ඇති කාන්තාව

නිදහස් සිතුවිලි

660. සුබ ගමන් ඩබ්.ඩී….....

නිදහස් සිතුවිලි

659. පුවක් එෂැණිං - 58 - මයික් පොම්පියෝ ආතල්....

නිදහස් සිතුවිලි

658. පුවක් එෂැණිං - 57 - ක්‍රොස් ඕවර් ආතල්.......

නිදහස් සිතුවිලි

657. පුවක් එෂැණිං - 55 - චීන ආතල්....

නිදහස් සිතුවිලි

656. පොල් ආතල්....

නිදහස් සිතුවිලි

655. පුවක් එෂැණිං - 54 ….සාහිත්තිය මාසේ හොයාගෙන කියවන්න සුදුසු පොත්...........

නිදහස් සිතුවිලි

654. සර් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් සහ මහදේවන් සතාසිවම්...............

නිදහස් සිතුවිලි

653. පුවක් එෂැණිං - 53 - දිවුරුං දීමේ මහෝට්සවේ.......

නිදහස් සිතුවිලි

652. අඩ සියවසක මැතිවරණ මතක.....

නිදහස් සිතුවිලි

651. කන්දකාඩු මතක සටහන්....

නිදහස් සිතුවිලි