111. එසඳ, මම බලා සිටියෙමි.....An Unfinished Story

නිදහස් සිතුවිලි

115. මා බාල කාලේ - බල්ලෙකු හීලෑ කල තාලේ

නිදහස් සිතුවිලි

36. අනර්කලී සහ සලීම්......සදාතනික පෙම් කතාවක්........

නිදහස් සිතුවිලි

60. දොන් නන්දසිරි .......නොහොත්.......

නිදහස් සිතුවිලි

108. එක්තරා දඩයක්කාරයකුගේ කතාව...........The Saga of A Hunter.....6

නිදහස් සිතුවිලි

113. එක්තරා දඩයක්කාරයකුගේ කතාව...........The Saga of A Hunter.....10

නිදහස් සිතුවිලි

330. මිනිස් වර්ගයාගේ ගමන් මඟ වෙනස් කල හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයන් හතක් - The Seven Turning Points In Human History

නිදහස් සිතුවිලි

148. එක්තරා දඩයක්කාරයකුගේ කතාව...........The Saga of A Hunter.....28

නිදහස් සිතුවිලි

52. අසුරු සැණින් මුළු මහත් විශ්වය නිහඬ විණි...........

නිදහස් සිතුවිලි

268. ඇසළ සඳ මතක සුවඳ..…The Fragrance of lingering memories.

නිදහස් සිතුවිලි

188. කිරුළ සහ සෙනෙහස ……3

නිදහස් සිතුවිලි

86. ආදර....නිල්.....දෑසේ.......8 - When my heart was bursting with love

නිදහස් සිතුවිලි

82. ආදර....නිල්.....දෑසේ.......4 - Enigma was her middle name......

නිදහස් සිතුවිලි

99. ආදර නිල් දෑසේ - පසු කතාවක් වගේ එකක්....Her haunting blue eyes - Sort of an epilogue

නිදහස් සිතුවිලි

231. කවිකාරියකගේ ප්‍රේමය…..19

නිදහස් සිතුවිලි

85. ද ටොඩි ටැපර් and/vs ද මුඩ්ලියර්

නිදහස් සිතුවිලි

112. එක්තරා දඩයක්කාරයකුගේ කතාව...........The Saga of A Hunter.....9

නිදහස් සිතුවිලි

87. අපට සුභ පැතුම් !!!!!!!!

නිදහස් සිතුවිලි

79. මායි මගේ අම්මායි - මිලදී ගත් පැන්සල් පෙට්ටිය

නිදහස් සිතුවිලි

180. කෝසල සිහින - අටළොස් වැන්න නොහොත් ශ්වේත හස්ති වස්තුව

නිදහස් සිතුවිලි