හන්තාන ලිනක්ස් ව්‍යාපෘතිය තෙවන වසරට පා තබයි! හන්තාන ලිනක්ස් 17 (සිතිජ) නිකුතුව දැන් ලබා ගන්න!

තිරය

හන්තාන ලිනක්ස් ව්‍යාපෘතිය තෙවන වසරට පා තබයි! හන්තාන ලිනක්ස් 17 (සිතිජ) නිකුතුව දැන් ලබා ගන්න!

තිරය

එක්වන්න…සෙනෙහසේ අරුණැල්ල සමග

තිරය

එක්වන්න…සෙනෙහසේ අරුණැල්ල සමග

තිරය

2010 සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ හමුව | පසුවිපරම ;-)

තිරය

2010 සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ හමුව | පසුවිපරම ;-)

තිරය

Freshers’ Day 2010

තිරය

Freshers’ Day 2010

තිරය

Empathy log

තිරය

Empathy log

තිරය

Lab Sheet

තිරය

Lab Sheet

තිරය

nautilus සමඟ Dropbox

තිරය

nautilus සමඟ Dropbox

තිරය

ඡන්දෙ නිසා උදේ පාන්දර ලේ රත් වීම

තිරය

ඡන්දෙ නිසා උදේ පාන්දර ලේ රත් වීම

තිරය

….. ඊයේ අද සහ හෙට …..

තිරය

….. ඊයේ අද සහ හෙට …..

තිරය

අඳුරේ කැරම්

තිරය

අඳුරේ කැරම්

තිරය