යොහානි ගීතය සොයා ගැනීම...!

සංහිඳ ෴

යොහානි ගීතය සොයා ගැනීම...!

සංහිඳ ෴

බඩු සහ මාර බඩු!

සංහිඳ ෴

බඩු සහ මාර බඩු!

සංහිඳ ෴

ක්‍රිකට් දේශප්‍රේමියෝ සහ විල්පත්තු දේශප්‍රේමියෝ

සංහිඳ ෴

ක්‍රිකට් දේශප්‍රේමියෝ සහ විල්පත්තු දේශප්‍රේමියෝ

සංහිඳ ෴

සිංහල සිංදු කියන කුරුල්ලෝ...

සංහිඳ ෴

සිංහල සිංදු කියන කුරුල්ලෝ...

සංහිඳ ෴

අත බුලත් අත සහ හතර අත

සංහිඳ ෴

අත බුලත් අත සහ හතර අත

සංහිඳ ෴

අම්මා කිරි අම්මා සහ පත්තිනි අම්මා

සංහිඳ ෴

අම්මා කිරි අම්මා සහ පත්තිනි අම්මා

සංහිඳ ෴

අලි අලි හොරු අලි අපරාධකාරයෝ

සංහිඳ ෴

අලි අලි හොරු අලි අපරාධකාරයෝ

සංහිඳ ෴

රටට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය ඇයි?

සංහිඳ ෴

රටට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය ඇයි?

සංහිඳ ෴

සයිටම් ආතතිය අනුමැතිය සහ ප්‍ර‍මිතිය

සංහිඳ ෴

සයිටම් ආතතිය අනුමැතිය සහ ප්‍ර‍මිතිය

සංහිඳ ෴

සිඳු දැකලා සම-හරක් කුලප්පු වෙන්නේ ඇයි?

සංහිඳ ෴

සිඳු දැකලා සම-හරක් කුලප්පු වෙන්නේ ඇයි?

සංහිඳ ෴