වවාගෙන කෑම

~~~ පහන් යාය ~~~

කුසුමාසන දේවිය දෝන කතිරිනා - රාජාවලිය XLII

~~~ පහන් යාය ~~~

අතීතයේ සෙවනැළි අවදි වන "යොසමිටි" නිම්නය

~~~ පහන් යාය ~~~

රාජසිංහ දෙවි නාමෙත් මැකුණා ය - රාජාවලිය XVI

~~~ පහන් යාය ~~~

අජරාමර පා සලකුණු

~~~ පහන් යාය ~~~

රූකඩ රජෙක් සහ අයෝමය සෙනෙවියෙක් - රාජාවලිය XL

~~~ පහන් යාය ~~~

වසන්තයේ හිරු පායා

~~~ පහන් යාය ~~~

කෝට්ටේ කලබල - රාජාවලිය XXXIX

~~~ පහන් යාය ~~~

ඉස්කෝල කාලේ ට්‍රිප්

~~~ පහන් යාය ~~~

දියවන්නාවේ සැඟවුන සමුද්‍රදේවී - රාජාවලිය XXXVIII

~~~ පහන් යාය ~~~

දේසේ හැටියට වාසේ

~~~ පහන් යාය ~~~

විජයබා කොල්ලය - රාජාවලිය XXXVII

~~~ පහන් යාය ~~~

සතුරු වූ අර්ධ සොහොයුරන්ගේ කතාව - Thee O Jerusalem 2

~~~ පහන් යාය ~~~

Thee O Jerusalem

~~~ පහන් යාය ~~~

ද අල්මේදලා - රාජාවලිය XXXVI

~~~ පහන් යාය ~~~

චූටි අයියගෙ කතා

~~~ පහන් යාය ~~~

දියවන්නාවට මාරු වෙනා - රාජාවලිය XXXV

~~~ පහන් යාය ~~~

රොකී කඳු වැටියයි - දෙව් ලොවට අඩියයි

~~~ පහන් යාය ~~~

රයිගමයයි ගම්පළයයි - රාජාවලිය XXXIV

~~~ පහන් යාය ~~~

කුලු නැටුම

~~~ පහන් යාය ~~~