දන්න වංහුං අප කන්නසාමි - රාජාවලිය XLVIII

~~~ පහන් යාය ~~~

නයින් ලෙවන් - 911

~~~ පහන් යාය ~~~

මිරිස් වෙනුවට නයි මිරිස් - රාජාවලිය XLVII

~~~ පහන් යාය ~~~

මිහිලිය ගේ අකීකරු දියණිය - යෙලෝස්ටෝන්

~~~ පහන් යාය ~~~

දස්කොන් සකිසඳ - රාජාවලිය XLVI

~~~ පහන් යාය ~~~

නොබෙල් ගේ කැමැත්ත

~~~ පහන් යාය ~~~

සෙල්ලම් නිරිඳු වඩනා කුණ්ඩසාලේ - රාජාවලිය XLV

~~~ පහන් යාය ~~~

හිරු අල්ලපු හඳ ළමයා

~~~ පහන් යාය ~~~

ඉඟුරු මිරිස් ගනුදෙණුව - රාජාවලිය XLIV

~~~ පහන් යාය ~~~

ලංකාවේ සිංහල ටෙලි

~~~ පහන් යාය ~~~

වලාහකයිනි කමා කළ මැන

~~~ පහන් යාය ~~~

බල්ලන් බැඳ දැමූ සිංහල රජතුමා - රාජාවලිය XLIII

~~~ පහන් යාය ~~~

වවාගෙන කෑම

~~~ පහන් යාය ~~~

කුසුමාසන දේවිය දෝන කතිරිනා - රාජාවලිය XLII

~~~ පහන් යාය ~~~

අතීතයේ සෙවනැළි අවදි වන "යොසමිටි" නිම්නය

~~~ පහන් යාය ~~~

රාජසිංහ දෙවි නාමෙත් මැකුණා ය - රාජාවලිය XVI

~~~ පහන් යාය ~~~

අජරාමර පා සලකුණු

~~~ පහන් යාය ~~~

රූකඩ රජෙක් සහ අයෝමය සෙනෙවියෙක් - රාජාවලිය XL

~~~ පහන් යාය ~~~

වසන්තයේ හිරු පායා

~~~ පහන් යාය ~~~

කෝට්ටේ කලබල - රාජාවලිය XXXIX

~~~ පහන් යාය ~~~