අපේ රැජින නිදි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

පව්ව

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

හබකේ උපත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඩවුන්ලෝඩ් කරපු සින්දු

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මල්ලිගේ නේමාර් කට් එක

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉල්ලන පමා ලියාදෙන්න බැරි කවිය නුඹ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කලාව බලෙන් ඇඟේ ගැසීම

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කවියක කතන්දරය

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

වාරු ඇති මගෙ දෙපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ජාතිවාදියෙක් මි

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ගෙදර නිවන

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

අමල් බිසෝ දොර නාරින් මට පිටුපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

කතා පොත

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සක්වලක මියැදෙනු එපා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

සතෙන් සතය, රුපියලෙන් රුපියල සහ අම්මා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

2-10

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

මඩු වලිගය නොකී කතා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ලංකා ලෙඩ

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ඉරිඟු කොල්ලා

තිරිසණීගේ කියවිල්ල

ප්‍රියයන්ට 'දෙන්න' යාම

තිරිසණීගේ කියවිල්ල