රනිල් බන්දුල හා අවුරුද්ද  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් අගමැතිකමින් ඉවත් කරමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු පොතෙන් ඉවත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට විකිණීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හම්බන්තොට ප්‍රහාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මගේ ලෝකය සම්මන්ත්‍රණය නැවතත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කෝන්තරය පිරිමසා ගැනීමට සිංහලත්වය නැති කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අදහස් වෙනස් වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ ආණ්ඩුූව අවශ්‍ය කාට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ඉවත් කිරීම ගැන තවදුරටත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කෝමේ සංහිඳියාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙවැනි වරටත් මෛත්‍රිපාල රනිල් වෙත යැවීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ හා ජාතික චින්තනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජ වි පෙ හා පෙරටුගාමීන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුරංගනා කතා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිගේ බම්බු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහනායක කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අශීලාචාරයෝ කවරහු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිපාලට බලපෑම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආලෝකයේ වේගයට වැඩි වේගවලින් කෙරෙන සංනිවේදනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය