රනිල් බන්දුල හා අවුරුද්ද  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් අගමැතිකමින් ඉවත් කරමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු පොතෙන් ඉවත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රට විකිණීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හම්බන්තොට ප්‍රහාරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මගේ ලෝකය සම්මන්ත්‍රණය නැවතත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ හා ජාතික චින්තනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුරංගනා කතා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිගේ බම්බු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහනායක කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අශීලාචාරයෝ කවරහු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිපාලට බලපෑම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආලෝකයේ වේගයට වැඩි වේගවලින් කෙරෙන සංනිවේදනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සෝමවංශ ඉවත්වෙයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සාකච්ඡා පිටුපස සිටියේ කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්දට සුබ අනාගතයක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වගකිව යුත්තෝ කවරහු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අනාවැකි පළ කිරීම (ඉරිදා දිවයින ලිපියකි )

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උගත් කුහකයෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ප්‍රාථමික ප්‍රශ්නය කුමක් ද? (ඉරිදා දිවයින ලිපියකි)

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය