දෙයියංගෙ බාරෙ යම් කතාවක් අතරතුරආච්චී : පඬුරක් නොදා දේවාලයක් පහු කරන් යන්න හොඳ නෑලුමම : ඔව් නැත්තම් දෙයියො මාසෙ ඇදගන්නෙ කොහොමදආච්චි : එහෙම නෙවෙයි ළමයො. දේවාලෙ ලයිට් බිල් ගෙවන්න වගේනේ ඕව දාන්නේමම : ඒක තමයි නේ? දෙයියන්ට ඔක්කොම සෙල්ලං පුලුවන්, ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න තමා බැරි ...

Kartel: an evolving mixed Muslim heritage in Slave Island A story of saints, slaves, moneylenders and mercenaries at the heart of Colombo Branching from a walking tour of Slave Island conducted at Colomboscope 2015, the following article is a collection of ideas and stories shared over the festival backed by a personal interest and research in mosque spaces in the South West of Sri Lanka. Once an island ...

What is Meditation? Meditation is the development of our mind. In order to improve the mind, we must first recognize and understand our mind.  To achieve this we must first gather our mind to us. The training we give the mind to bring it to one place, and focus on one thing is called mindful […]

To Paraphrase You might be familiar with the process of paraphrasing a poem, i.e., you take a line from the poem and write it in your own words to express its meaning, bringing out its key elements. The criteria of a good paraphrase are as follows: It is not a summary. It does not contain most of the words or phrases from ...

..beneath Ramazan’s Crescent Moon..!! My little daughter who enjoys watching the moon every night paid my attention today to the Crescent Moon appeared on the cloudy sky. It also reminded me that today is the Ramazan Festival as celebrated by the Muslims ending their month long fasting ritual with the sighting of this ‘New Moon’. I took a photo of the Ramazan Moon and ...

Hanuman built on a dream During the three decades when the armed conflict existed, people – Buddhists, Hindus, Muslims and Catholics-suffered, especially those who resided in war-torn areas. It’s no surprise that they need larger statues of Gods or big temples or kovils to frequent, to tell the Gods what they had endured. Some have complaints, big ones, and some are extremely thankful now that ...

The Art of Tolerance, Part One: Religion I’m no Sun Tzu, but some things need to be said.* Thou shalt not hate a human for their religion.  There’s some interesting math on the atheism wikia: postulating from an estimate of 63,000 religious groups throughout human history, all the way from the ancient Hittites, they estimate that we – the human race- came up with some 28,000,000 religious deities. That’s ...

Satkurunathan: Cut out for carving The sculptor from Jaffna believes that art is not limited to one religion and that anyone can attempt to show their spirituality through a form of artPic by Sakuna M Gamage Selecting the suitable wood for a sculpture is one of the most important steps in creating wood sculpture with a good finish. Sometimes this takes a reasonable amount of ...

‘අල් ට(ත)ක්යා’ යන අරාබි පාරිභාෂික පදයේ ශබ්ද කෝෂ අර්ථය පළමු ව විමසා බලමු. “Lane’s Lexicon” නමැති අරාබි – ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයට අනුව ‘ටක්යා’ යන අරාබි පදයේ මුලය වන්නේ ‘වකා’යන පදයයි. ‘ආත්මාරක්ෂාව’ හා ‘ආරාක්ෂා කර ගැනීම’ වැනි අර්ථ එහි අන්තර්ගතය. සත්‍යය සැඟවීමෙන් ‘ආත්මාරක්ෂාව’ ඇති කර ගැනීම මෙහි ප්‍රායෝගික අර්ථයයි. ‘අල් ටක්යා’ යන පදය සෘජු ව අල් […]The post අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ ...

2008 දී කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් කථා කිරීමට  යැයි  කියාගෙන ෆේමන් නමැති සංවිදාන බිහිවිය ,මෙහි ආරම්බය යුක්රේනයේ වුවත් දැනට යුරෝපය පුරා මොවුන්ගේ ක්‍රියා යුරෝපය පුරාම විහිදී තිබේ .මොවුන් වඩාත් ප්‍රචලිත වුයේ උඩුකය නිරුවත්ව කෙරෙන කාන්තා උද්ගොෂණයන් නිසාය . නමුත් පහුගිය දවස් වල මුස්ලිම් වරුන් අතරට මොවුන් ගැන  කතාබහට යොමු වුනේ මොවුන් විසින් දියත් උඩුකය නග්න ජිහාඩ් (Topless jihad day) නමින් ප්‍රචාරයක් […]The post ෆේමන් වරියන් සහා ...

2008 දී කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් කථා කිරීමට  යැයි  කියාගෙන ෆේමන් නමැති සංවිදාන බිහිවිය ,මෙහි ආරම්බය යුක්රේනයේ වුවත් දැනට යුරෝපය පුරා මොවුන්ගේ ක්‍රියා යුරෝපය පුරාම විහිදී තිබේ .මොවුන් වඩාත් ප්‍රචලිත වුයේ උඩුකය නිරුවත්ව කෙරෙන කාන්තා උද්ගොෂණයන් නිසාය . නමුත් පහුගිය දවස් වල මුස්ලිම් වරුන් අතරට මොවුන් ගැන  කතාබහට යොමු වුනේ මොවුන් විසින් දියත් උඩුකය නග්න ජිහාඩ් (Topless jihad day) නමින් ප්‍රචාරයක් […]The post ෆේමන් වරියන් සහා ...

Psychology is the science of the mind. The psychologists say that human mind is the source of all thought and behavior. When we think about psychology, the first person recalled is usually Sigmund Freud or some other prominent Western psychologist who explained human behavior using a theory they believed. True enough, being the father of psychoanalysis Sigmund Freud’s work, or ...

Getting Inked “I’M GETTING A TATOO,” I SAID OVER THE PHONE. The average response of the average Sri Lankan mother is to recoil in horror. Tattoos are bad. Tattoos are unclean. Tattoos belong on drug addicts, ministers, and those old men who function as the default odd-job men for any village. Honestly, I don’t mind being lumped in with the Mahathung s, as the ...

This past week was the holiest of Buddhist holidays. Vesak is the night of Birth, Englightenment and Death of Lord Buddha and falls each year on the Full moon day in May. This year it fell on the 4th. Sri Lanka is lit in bright, colourful lanterns; the towns and villages are crowded with “pilgrims” going around […]

Never settle for less. Keep striving, reaching and working. Be better, be greater, be more amazing. Love with all your heart and take a leap with every breath. And in between it all - don't forget to pause, take a breath, smile and take it all in. Then just keep going.

The Buddha And The Poet Recently, a friend shared an old poem by M.H.M Ashraff called “The Buddha and the Poet”. In it, the Poet – presumably the author – meets the Buddha, and they discuss, in rather rambling verse, the problems in the country, and [in the poem] the Buddha concludes that he must return and teach the Dhamma in Tamil. At the time ...

*Credit for this wisdom, simple lesson goes to Rev. Hantane Dhammagawesi who i have mentioned previously here, as my spirit guide. It is common misunderstanding that Buddhism is about recognizing the Dissatisfaction/the suffering/the sorrow in life. But the true premise of Buddhism is about learning how to remove dissatisfaction in order to live in eternal […]

The former president has revealed that the Bodhu Bala Sena (BBS), an organisation that claims to fight for the rights of Sri Lanka's Buddhists is in fact a conspiracy hatched by Western powers. It was allegedly launched by the opposition and Western powers to defeat him in the election. It is a pity that the article concerned did not get ...

Previous Page Next Page