කාලෙට ගැලපෙන්න බුදු දහම මාර්කට් වීම

Thambaru Wijesekara's Blog

Fading fortunes of the native Vesak flower

Window to Nature

නාථ දෙවියන් හා ක්‍රිස්තියානි කට්ටඩියන්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Daily Meditation and the Sri Lankan Police Force

Adventures In A Tuk Tuk

රොමිලා තාපර්ගේ ජාති

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන් පාලනය කරන ඇංග්ලිකන් ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Indigenous scholarship

LIRNEasia

Kataragama Devale And The Story Of Sri Lanka’s Warrior God

Roar Life

Travel Diaries – Tokyo, Japan

iThink | මට හිතෙන හැටියට

யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் இறுதிநேர அதிரடி வீண், போட்டி சமநிலையில்

The Papare

மதுர்ஷன், யுதீஷன் மற்றும் கஜேந்திரன் உதவியுடன் முதல்நாள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் கட்டுப்பாட்டில்

The Papare

Colombo trounce Jaffna in ‘The Battle of Hindus’

The Papare

இந்துக்களுக்கான பெரும் சமரில் கொழும்பு இந்து கல்லூரி வெற்றி

The Papare

කොස් කොළ වහළු කවනා අම්බරුවෝ හා නින්දෙන් ඇහැරුනු බෙල්ලන්විල හාන්දුරුවෝ...

මාතලන්

So you want to take out ‘Buddhism’?

Malinda Words

නිවන අත්කර ගැනීමට හැකි දෙයක් නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය