අන්තරීක්ෂ කාලතරණය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂිරපථයේ ගුප්ත පැද්දීල්ල

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂිරපථයේ ගුප්ත පැද්දීල්ල

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂීරපථයේ හොල්මන් එළිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Lagoon හි ඝන දුමාරය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Region of Exotica’22 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

යුරෝපාගේ (Europa) නවතම ජයාරූප

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පාර්ක්ස් රේඩියෝ දුරේක්ශය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

CIAS ආකාශ වස්තු ඡායාරූපකරනය පිලිබඳ වැඩමුලුව

තරු පුවත් | Tharu Puwath

රුසියානු සඳ ගමන 2023 වසරට කල් දමයි.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

MIRA සමග අභ්‍යවකාශයේ රොබෝ ශල්‍යකර්ම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ප්‍රචණ්ඩ වූ සූර්‍ය ගිනිදැල්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තරැවකට ජීවය දුන් කලු කුහරය.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තරැවකට ජීවය දුන් කලු කුහරය.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අප විශ්වයේ තනි වී සිටිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අප විශ්වයේ තනි වී සිටිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

කරත්ත රෝද මන්දාකීණීය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

කරත්ත රෝද මන්දාකීණීය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අලුත් ග්‍රහලොවකට නමක් තැබීමට ඔබත් කැමතිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ATCA ගුවන් විදුලි දුරේක්ශ පද්ධතිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath