සිව් වන වියමන| කාන්තාරයේ වෘකයා - එක

තරු වියමන

තෙවන වියමන | සචිත්ත පරියොදපනං.

තරු වියමන

දෙවන වියමන | තෙපිටයි ඒ ශාපේ... පව්කාරයිනි !

තරු වියමන

පළමු වියමන | හිතළු

තරු වියමන