සත් වන වියමන | මකරට ගිය රට

තරු වියමන

සය වන වියමන | කාල තරණය

තරු වියමන

පස් වන වියමන | මාස්ටර් සර්

තරු වියමන

සිව් වන වියමන| කාන්තාරයේ වෘකයා - එක

තරු වියමන

තෙවන වියමන | සචිත්ත පරියොදපනං.

තරු වියමන

දෙවන වියමන | තෙපිටයි ඒ ශාපේ... පව්කාරයිනි !

තරු වියමන

පළමු වියමන | හිතළු

තරු වියමන