නගරය ගිනි ගනිද්දී වීණා වැයූ නීරෝ ගේ රෝමය බලන්නට ගියදා ...........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ගහ ගාව ඉන්නවා මගේ සද එන තුරුම ..........කවි......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කිරි අම්මා..............රේඩියෝ කෙටිකතා.......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 5 ළමා කවියේ රුව ගුණ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දෙවන උපත, කුඹුක්ගහ උල්පත සහ 23 ශ්‍රී පාන් බාගේ...... රේඩියෝ කෙටිකථා .... තිලකසිරි ඒකනායක .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

එදා ඔබ ආයෙමත් හොයනවා........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි..........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 13 - චරිත තුලින් ජීවිතය විදීම

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 4 නිසදැස් කවියක විප්ලවය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සවන කවි මිණි ආර ගැන ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු ...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අපි ගිම්හානයේදී ගැ රඩියා කන්දෙන් අරඹා ශීත කාලයේදී හිම මත ලිස්සා ගියෙමු.....කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඒත් හිත හදාගෙන ඉන්නවා .......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අතීතාවර්ජනය, කවි දෙක තුනක කතාවක් සහ දූපතේ නිවාඩුව ..... හැලපයා ගේ කතාවක් ..... රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ටක් .... ටක්.... ටක් .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනඩාව බේරාගන්න කිලෝමීටර් 32 ක් පයින් ඇවිද ගිය වීර කාන්තාව එක්ක නයගරා ආශ්රිත සංචාරක ස්ථාන බලමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මල් දෙකක් ............අනුරුද්ධ වැලිගමගේ...........කවි............

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හඩ කැවුණු චිත්‍රපට සමග ලෝකයට එක්වෙමු .....චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 12

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිරෝගීමත් නව වසරක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දේවී ...........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හැතැප්ම හතක් පස්සට ගිය නයගරා ඇල්ල බලමු......කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරුංගලයක් සේ .......ෆ්‍රීඩා විල්ලවරායන්.......රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ