කෙත් යායේ රන් අස්වනු පිරිලා ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තනි තරුවේ .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බලා හුන්නෙමි කල්ප කල් හිද .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අම්මා ....... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හීන වලට පාට දෙන්න.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි හිතට පෙම් බැන්ද......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බබරිදු නුබ මා දකිනු නැති…........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ........කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිහින සහ සමනළ සිහින - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 8

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනියේ 200 වන පියවර........................

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ආයෙත් දවසක් ඒවිද අප හට ඒ රස විදින්න.....කවි....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංසාරේ දිගු ගමනක් වන්දනාවේ යන .......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජීවිතය සහ ජීවිත කියැවීම ..... චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 7.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පොසම් හදිස්සියක් සහ ඉබ්බි ........හෙල්මලී ගුණතිලක.....රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Dessert View වල ඉදන් Hermits Rest දක්වා Grand Canyon දිගේ ගමනක් යමු....සංචාරයක මතකය....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිසොල්මන් සමයක් (වසංගත සමයක් ).... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....ගීත...... ශ්‍රී ලාල් අමරජීව ෆොන්සේකා, සුමුදු ඇන්තනි ද ෆොන්සේකා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කමලා නැන්දා ගේ පැතුම 2 .......ආචාර්ය සරත් චන්ද්‍රසේකර .....රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වාර්තා චිත්‍රපට සහ කෝවිඩ් සංක්‍රාන්තිය - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 6.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රූපණ වෙසක් සිතුවිලි ..........රූපවාහිනි අත්දැකීම....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කොත මුදුනින් පායන සද .........කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සක්මන් මළුවේ මතකයන් දිගේ ඇවිද ගිය මොහොත......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .... සුනිමල් බාලසුරිය......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ