මිසදුටු මුසිල පිරිසට ගලේ කියාපන්නේ .......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මං එතකොට මගෙ දූගේ කොණ්ඩේ ගොතනවා....කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි හිතට පෙම් බැන්ද......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Hoover වේල්ලේ අසිරිය බලන්නට යමු.....සංචාරයක මතකය...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙත් යායේ රන් අස්වනු පිරිලා ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිහින සහ සමනළ සිහින - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 8

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රේඩියෝ කෙටි කථාවෙන්, රේඩියෝ කවියට ....... සවන කවි මිණි ආර ..... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මාස තුනක් සහ එක දවසක් ..........මනුෂා ප්‍රභානි දිසානායක......රේඩියෝ කෙටිකතා....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හීන වලට පාට දෙන්න.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උඩු කබාය සහ කවියෙකුගේ වික්‍රමය....... නිලූක කදුරුගමුව......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වැට අද්දර පැපොල් ගහේ ඉන්නා තුන් ඉරි අප්පු ...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 1 - ජනකවියේ චමත්කාරය .......රූපවාහිනි අත්දැකීම....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රූපණ අන්තර්ජාල රූපවාහිනියේ 200 වන පියවර........................

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රෑන් පිටින් ඉගිල්ලෙමින් මහ හඩ දී තටු ගසමින් .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....රුපවාහිනී ළමා ගීත....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ආයෙත් දවසක් ඒවිද අප හට ඒ රස විදින්න.....කවි....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අම්මා ....... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙලෙස මා තලන්නේ කියාපන් පුතේ මට…..එඩ්වඩ් ජයකොඩි........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....ගීත

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

චුටි නංගි හීනෙන් හිනැහෙනවා .... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... රුපවාහිනී ළමා ගීත....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පරිකල්පනය සහ විචිත්‍රත්වය ........ චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 10.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දළදා හිමි සරණ දෙවන හෙට දවසක් .......කවි....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ