සෙල්ලම් ගෙයි වැලි පොල්කටු ........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....රුපවාහිනී ළමා ගීත......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පුංචි පුංචි අත්තටු ඇති මී මැස්සෙක් මං ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... රුපවාහිනී ළමා ගීත......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

චුටි නංගි හීනෙන් හිනැහෙනවා .... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... රුපවාහිනී ළමා ගීත....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රෑන් පිටින් ඉගිල්ලෙමින් මහ හඩ දී තටු ගසමින් .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....රුපවාහිනී ළමා ගීත....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වැට අද්දර පැපොල් ගහේ ඉන්නා තුන් ඉරි අප්පු ...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මාස තුනක් සහ එක දවසක් ..........මනුෂා ප්‍රභානි දිසානායක......රේඩියෝ කෙටිකතා....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රේඩියෝ කෙටි කථාවෙන්, රේඩියෝ කවියට ....... සවන කවි මිණි ආර ..... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මං එතකොට මගෙ දූගේ කොණ්ඩේ ගොතනවා....කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Hoover වේල්ලේ අසිරිය බලන්නට යමු.....සංචාරයක මතකය...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සවන හීන හතක් ..... ගී පොකුරක් හදවතින්ම විදිමුද ? ....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

භාෂා මායිම් නැති සිනමාව ............... චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 9.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උඩු කබාය සහ කවියෙකුගේ වික්‍රමය....... නිලූක කදුරුගමුව......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙලෙස මා තලන්නේ කියාපන් පුතේ මට…..එඩ්වඩ් ජයකොඩි........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....ගීත

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මිසදුටු මුසිල පිරිසට ගලේ කියාපන්නේ .......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙත් යායේ රන් අස්වනු පිරිලා ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තනි තරුවේ .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බලා හුන්නෙමි කල්ප කල් හිද .....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අම්මා ....... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හීන වලට පාට දෙන්න.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි හිතට පෙම් බැන්ද......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ