කැනඩාව බේරාගන්න කිලෝමීටර් 32 ක් පයින් ඇවිද ගිය වීර කාන්තාව එක්ක නයගරා ආශ්රිත සංචාරක ස්ථාන බලමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මල් දෙකක් ............අනුරුද්ධ වැලිගමගේ...........කවි............

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හඩ කැවුණු චිත්‍රපට සමග ලෝකයට එක්වෙමු .....චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 12

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිරෝගීමත් නව වසරක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දේවී ...........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හැතැප්ම හතක් පස්සට ගිය නයගරා ඇල්ල බලමු......කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරුංගලයක් සේ .......ෆ්‍රීඩා විල්ලවරායන්.......රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 3. සිංහල කවියේ සදැස් ලකුණ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සවනට මී බිදක් වන සවන අන්තර්ජාල රේඩියෝව ..........සටහන....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කමලා නැන්දා ගේ පැතුම 3 .......ආචාර්ය සරත් චන්ද්‍රසේකර .....රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නයගරා ඇල්ල මගහැර නැව් යන හැටි බලා වරෙන් ...... කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වාර්තා චිත්‍රපට තුලින් කාලය තරණය කරමුද ? ...... චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 11.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හීන වලට පාට දෙන්න ...එක රෑනේ ඉගිල එන්න...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 2. කොළඹ යුගයෙන් තරු තුනක්.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

යෝධ අඩි මතින් පැරණි විදුලි විදී රථ සොයා ගිය ගමනක් .....සංචාරයක මතකය.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පරිකල්පනය සහ විචිත්‍රත්වය ........ චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 10.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නොපිරවෙන හිස්තැන් .... යශෝධා සම්මානි ප්‍රේමරත්න ........ රේඩියෝ කෙටිකථා ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

විශ්ව කාන්තා සාහිත්‍යය - ආචාර්ය ස්වර්ණා චන්ද්‍රසේකර

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දළදා හිමි සරණ දෙවන හෙට දවසක් .......කවි....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 1 - ජනකවියේ චමත්කාරය .......රූපවාහිනි අත්දැකීම....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ