පලංචියේ දිගාවී මයිකල් ඇන්ජිලෝ ඇදී සිතුවම් බලන්නට වතිකානුවට ගියදා .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පුංචි සරුංගලේ නැගේ ගුවන් තලේ ........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පිය සෙනෙහස .....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 6 කිවිදියන් තිදෙනෙකුගේ නිර්මාණ දැක්ම ..... දෙවන කොටස

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උඩරට මැණිකේ..........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලෝකයේ ජනප්‍රියම තුංමං හන්දියේ වතුර මල ළග කාසියක් විසිකර බලමුද ?.......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුනා මදි ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මට නොදැනිම මගේ හිතම දුරු රට යනවා...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංචාරය සහ චිත්‍රපටය - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 14 .

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 6 කිවිදියන් තිදෙනෙකුගේ නිර්මාණ දැක්ම .....පළමු කොටස

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වෙසක් බලන්නට පින් පිරුවා නම්.......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිතන්නේ මම කෝම ඒ පුංචි මල්ලි කොළු.........කවි.......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිංහල ගීතයේ මෑත කාලීන මව්ගුණ වැයුම...... සිතුවිලි..........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිල්වියාගේ තාත්තා , පහුවෙලා හමුවූ තාත්තා සහ කදුළු රසැති මොමෝ ......තිලකසිරි ඒකනායක .......රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නගරය ගිනි ගනිද්දී වීණා වැයූ නීරෝ ගේ රෝමය බලන්නට ගියදා ...........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ගහ ගාව ඉන්නවා මගේ සද එන තුරුම ..........කවි......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කිරි අම්මා..............රේඩියෝ කෙටිකතා.......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 5 ළමා කවියේ රුව ගුණ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දෙවන උපත, කුඹුක්ගහ උල්පත සහ 23 ශ්‍රී පාන් බාගේ...... රේඩියෝ කෙටිකථා .... තිලකසිරි ඒකනායක .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

එදා ඔබ ආයෙමත් හොයනවා........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි..........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ