ලියුම දුන්නා මම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

73.ඉමු නේද රන් මැණික

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

72.උරුමය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

71 මහා මාශා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

70. සාමිනේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

69. තුලාව

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

68.නුඹේ අයිතිය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

67. පලමු සංවත්සරය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

66. අසනු මිතුරේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මම මම ම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

පෙම්බැදි ඉතිහාසය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ෆීලින් මං වටිනවා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

අසල්වැසියා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

65. අවසන

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ආදරේ කතන්දරේ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කැන්වස් රෙදි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

63.නුඹට නොහැකියි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

62.හැකියාව

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි