හැරයැම... මා විසිනි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කියා ගන්නට හැකි වුනා නම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ආදරයේ උල්පත

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ජිවිත පොත

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

57.එනවද මං එක්කා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

39. කල්පනා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

41. මැවු හින

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

බැදිම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

59.අත්හරින නිමේෂය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

65. අවසන

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

49.හිත් පැටලිලා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

පීසා පාටි ඇට් මුහුදු වෙරල

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මගේම විය ඔබ

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

51. යුගල

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කුෂි

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

අසල්වැසියා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මල් කුමරුන්...

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි