60.නුඹ කියනා වදන්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

59.අත්හරින නිමේෂය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

58.වටහා ගැනීම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

මම මම වීම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

50:200

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

57.එනවද මං එක්කා

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

56.මන්දෝදරිය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

55.මගේ විතරක් වේවා ..

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ඉල්ලීම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

54.අතහැර යන්නට

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ගමේ සැටලයිට්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

52.කාලය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කස්ටමර් අන්කල්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

51. යුගල

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

කියා ගන්නට හැකි වුනා නම්

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

ජිවිත පොත

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

50. දැරිම

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි

විදින්න ජිවිතය

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි