රැඩිකල් / වැඩිහිටියෝ.....

නෝටිගෙ මතක

විස්වාස කරන්නන්ගේ දවස...

නෝටිගෙ මතක

ෆර්ෆෙක්ට් රෙලේෂන්ශිප්....

නෝටිගෙ මතක

මං ආදරේ මේ පොළවට....

නෝටිගෙ මතක

ජීවිතේ ගමනක්, එකට යන්න ඕන.....

නෝටිගෙ මතක

තක්කඩියාගේ හෘදසාක්ෂිය....

නෝටිගෙ මතක

ඉන්සිඩන්ට් එකක් මොඩිෆයි කරගන්න දන්නවද..?

නෝටිගෙ මතක

අසීමිත නිදහසක් .....!

නෝටිගෙ මතක

ගණිකා බිරිය....

නෝටිගෙ මතක

වටිනාකම අඩුද...

නෝටිගෙ මතක

අෑ සහ කැරපොත්තා...

නෝටිගෙ මතක

මිනිස්සු අඩුයි...

නෝටිගෙ මතක

තමන්ගේම කෙනෙක් වුණත්....

නෝටිගෙ මතක

පිදුරංගල සහ පුක....

නෝටිගෙ මතක

ඇන්ටික් ලව් vs. ස්මාර්ට් ලව්

නෝටිගෙ මතක

ගෞරවය රෙද්දපල්ලෙන් බේරීම...

නෝටිගෙ මතක

අපිට වඩා දන්න මිනිස්සු....

නෝටිගෙ මතක

කිසිම විදිහකින් ඒක විහිලුවක් වෙන්නෑ...කිසිම විදිහකින්...

නෝටිගෙ මතක

ඒක වෙනමම ආතල් එකක්....

නෝටිගෙ මතක

ෆක් යූ....

නෝටිගෙ මතක