ඒත් අර පුංචි ජීවිත....?

නෝටිගෙ මතක

ලස්සනම මතක තියෙන්නෙ කෙල්ලෙක් එක්ක යාලුවෙන්න යන කාලේ .....

නෝටිගෙ මතක

අපේ කාලේ මෙහෙම නෙමෙයි....!

නෝටිගෙ මතක

Funny - ෆනී

නෝටිගෙ මතක

පොෂ් කෑම සහ අනාගෙන කෑම...

නෝටිගෙ මතක

ෆක් යූ....

නෝටිගෙ මතක

පිදුරංගල සහ පුක....

නෝටිගෙ මතක

අසීමිත නිදහසක් .....!

නෝටිගෙ මතක

රැඩිකල් / වැඩිහිටියෝ.....

නෝටිගෙ මතක

ජීවිතේ ගමනක්, එකට යන්න ඕන.....

නෝටිගෙ මතක

විස්වාස කරන්නන්ගේ දවස...

නෝටිගෙ මතක

අපිට වඩා දන්න මිනිස්සු....

නෝටිගෙ මතක

ඊගෝ එක කොච්චර ලොකුද......?

නෝටිගෙ මතක

අාසාදනය....

නෝටිගෙ මතක

ගණිකා බිරිය....

නෝටිගෙ මතක

ජනකයා...

නෝටිගෙ මතක

තනිවීම......

නෝටිගෙ මතක

සුභ උපන්දිනයක්.....

නෝටිගෙ මතක

අෑ සහ කැරපොත්තා...

නෝටිගෙ මතක

එච්චරයි තියෙන්නේ......

නෝටිගෙ මතක