ඒක වෙනමම ආතල් එකක්....

නෝටිගෙ මතක

තක්කඩියාගේ හෘදසාක්ෂිය....

නෝටිගෙ මතක

මිනිස්සු අඩුයි...

නෝටිගෙ මතක

හරියට යිංග් යෑංග් වගේ...

නෝටිගෙ මතක

ඇන්ටික් ලව් vs. ස්මාර්ට් ලව්

නෝටිගෙ මතක

මං ආදරේ මේ පොළවට....

නෝටිගෙ මතක

ෆර්ෆෙක්ට් රෙලේෂන්ශිප්....

නෝටිගෙ මතක

ගෞරවය රෙද්දපල්ලෙන් බේරීම...

නෝටිගෙ මතක

කැලෑවෙදි මිනිහෙක් නෙමෙයි සතෙක් වෙයන්...

නෝටිගෙ මතක

හූනා බව් බව් කීම....

නෝටිගෙ මතක

හව් අයි ලොස්ට් මයි වර්ජිනිටි...

නෝටිගෙ මතක

හැගීම් තියෙනවද....

නෝටිගෙ මතක

කතෘ මත වෙනස් වේවී...

නෝටිගෙ මතක

වටිනාකම අඩුද...

නෝටිගෙ මතක

කිසිම විදිහකින් ඒක විහිලුවක් වෙන්නෑ...කිසිම විදිහකින්...

නෝටිගෙ මතක

ඉන්සිඩන්ට් එකක් මොඩිෆයි කරගන්න දන්නවද..?

නෝටිගෙ මතක

තමන්ගේම කෙනෙක් වුණත්....

නෝටිගෙ මතක