කොරෝනා වසංගතය සහ ‘හේතු ඵල ධර්ම’ සංකල්පය The Corona Pandemic and the concept of ‘Cause and Effect’

අධ්‍යාපන රසකතා

ඉතාමත් නිහතමානි රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු හමුවිය.....

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය, ‘ජීවන ක්‍ෂේම භුමිය’ වූයේ අහම්බයෙනි.

අධ්‍යාපන රසකතා

තංගවේලු සර්

අධ්‍යාපන රසකතා

අමතක වීම පිලිබඳ සිත සසල කරණ කතාවක්......

අධ්‍යාපන රසකතා

විභාග ශාලාවේ හදිසි තීරණයක් ගැනීම ........

අධ්‍යාපන රසකතා

පුහු ආඩම්බරයට ගැලපෙන පිළියමක් .........

අධ්‍යාපන රසකතා

තේ කෝප්පයක් තුලින් ‘දෙවියන්’ දැක්කෙමු.

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

විශ්‍රාමය යළි පිබිදීමක් කරගත හැකිද ?

අධ්‍යාපන රසකතා

අපගේ ශරීරයේ ආශ්චර් යමත් "ප්‍රාථමික සෛල" හඳුනා ගනිමු.

අධ්‍යාපන රසකතා

“බර්මියුඩා” ත්‍රිකෝණයේ අභිරහස

අධ්‍යාපන රසකතා

මදුරු කරදරය අවසන් කිරීමේ ක්‍රමෝපායය හෙළි වෙමින් පවතී

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

ජානමය වෙනස් කිරීම් මගින් නිපදවන ආහාර

අධ්‍යාපන රසකතා

අහඹුවෙන් හමුවූ ‘නොදුටු’ මිතුරෙක්

අධ්‍යාපන රසකතා

‘දිය ලබු ගැටය’ සහ ‘ගස් ගැටය’

අධ්‍යාපන රසකතා

මාගේ 200 වන Blog සටහන

අධ්‍යාපන රසකතා