මයිකල්

කට්ටකාඩුව

සවණ රේඩියෝවත් එක්ක කට්ටකාඩුව

කට්ටකාඩුව

සරුංගල් ජීවිතේ

කට්ටකාඩුව

අලු වෙනුවට සල්ලි දුන්නු - අරුම ලොවක අපි ඉපදුනු

කට්ටකාඩුව

තිරුවානා එක්ස්ප්‍රස්

කට්ටකාඩුව

එළදෙන සහ සමාගම - අවසාන කොටස

කට්ටකාඩුව

එළදෙන සහ සමාගම

කට්ටකාඩුව

භූත සෙල්ලම

කට්ටකාඩුව

සිරි රහල් නම් උතුමෙකි- අවසාන කොටස

කට්ටකාඩුව

සිරි රහල් නම් උතුමෙකි... - දෙවෙනි කොටස

කට්ටකාඩුව

තොටගමු වෙහෙර වැසි - සිරි රහල් නම් උතුමෙකි

කට්ටකාඩුව

බැංකු හොරකම් කරන ලේසි විදිහක්

කට්ටකාඩුව

තුන් දෙනෙක් ගැන දිග කතාවක්

කට්ටකාඩුව

හаදය සාක්ෂිය එල්ලා මරණු!

කට්ටකාඩුව

ඉටු දෙවි 'යුරු - දෙටු මහැ'දුරු

කට්ටකාඩුව

අග මුල නැති ඩයරිය

කට්ටකාඩුව

වරේවා ක්‍රොයේෂියා!!

කට්ටකාඩුව

සෙන්ටිනේරියන් කට්ටකාඩුව

කට්ටකාඩුව

කොරෝදාරාමය

කට්ටකාඩුව

පාර දිගේ ලේ ගැලුවත්...

කට්ටකාඩුව