ලොතරැයිය

කට්ටකාඩුව

ආලයෙන් පාරාජිකාවීම හෙවත් මට නැත්තං තොටත් නෑ

කට්ටකාඩුව

සේසතේ දේවතාවී

කට්ටකාඩුව

දෙසීයේ චක්කරේ

කට්ටකාඩුව

කුකුළා සහ බල්ලා

කට්ටකාඩුව

බූරුවා, ගොනා සහ සේවකයා

කට්ටකාඩුව

ගැහුවත් ළකුණු- වැදුනත් ළකුණු

කට්ටකාඩුව

මුරුත්තෙට්ටුවේ උන්නාන්සේ වෙත

කට්ටකාඩුව

මහේශාඛ්‍ය මෙඩිචි සහ ලියනාඩෝ

කට්ටකාඩුව

ඩෙන්මාර්ක් ඔපෙරාව

කට්ටකාඩුව

ඇස් වහ කට වහ

කට්ටකාඩුව

මලයඩි කන්ද

කට්ටකාඩුව

පහන දල්වා පැදුරු ආනේ ගැහීම

කට්ටකාඩුව

භූත සෙල්ලම

කට්ටකාඩුව

නිධන් හෑරිල්ල

කට්ටකාඩුව

එක් හිස් රාවණ-හමුවිය සැදෑවක

කට්ටකාඩුව

එකසිය පනහ

කට්ටකාඩුව

කිං කරිස්සන්ති තාරකා

කට්ටකාඩුව

පට පට පට -3

කට්ටකාඩුව

සළුපට- 2

කට්ටකාඩුව