අතීතයෙන් වර්තමානයට ආ අන්දරේ

කට්ටකාඩුව

අතීතයෙන් වර්තමානයට ආ අන්දරේ

කට්ටකාඩුව

එහෙවු නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට...!

කට්ටකාඩුව

අපිට ගහන්ඩ මඩු වලිග ගෙනෙව්!!

කට්ටකාඩුව

තිත්තවැල්ගොල්ලේ වධකයා

කට්ටකාඩුව

අලු වෙනුවට සල්ලි දුන්නු - අරුම ලොවක අපි ඉපදුනු

කට්ටකාඩුව

එහෙවු නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට...!

කට්ටකාඩුව

මහරජ කංසා

කට්ටකාඩුව

ඉපදෙනවාට වඩා වැඩියෙන් මැරෙන ළමයි

කට්ටකාඩුව

නංගිලා මල්ලිලා (දුවලා / පුතාලා) වෙත ආදරයෙනි

කට්ටකාඩුව

පැණි රහ උනත් නිරසයි වැඩියෙන් කෑම!

කට්ටකාඩුව

තෑන්ක්ස් මචං මම මෙට්‍රික්ස්

කට්ටකාඩුව

පාර දිගේ ලේ ගැලුවත්...

කට්ටකාඩුව

අපිට ගහන්ඩ මඩු වලිග ගෙනෙව්!!

කට්ටකාඩුව

ආර්යයෝ සොයා යෑම

කට්ටකාඩුව

කසාද ජීවිතේ හා බූරු කුට්ටම

කට්ටකාඩුව

ඉපදෙනවාට වඩා වැඩියෙන් මැරෙන ළමයි

කට්ටකාඩුව

බස් ගස දිගේ නගිමු

කට්ටකාඩුව

කසාද ජීවිතේ හා බූරු කුට්ටම

කට්ටකාඩුව

පවුලත් රටත් පාවාදී පාචනයෙන් මියගිය පුංචිරාළ

කට්ටකාඩුව