ගංවතුරෙන් පසු?

මගේ සිතුවිලි

නැවත වියන්නෙමි

මගේ සිතුවිලි

සරත් ෆොන්සේකා එල්ලා මැරීමට එක්වෙමු………..!

මගේ සිතුවිලි

ගිජ්ජ කූට පර්වතය,නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං සහ බෞද්ධයා……!

මගේ සිතුවිලි

කිරිබත්ගොඩ හිමි………….___කරුණු පැහැදිළි කිරීම

මගේ සිතුවිලි

කිරිබත්ගොඩ හිමියන්ගේ මුසාව හෙළිවේ………!

මගේ සිතුවිලි

පල ඇති රුකට ගල් ගැසීම. පෙරමුණේරාළට ප්‍රශ්න වැලක්…….!-2

මගේ සිතුවිලි

පල ඇති රුකට ගල් ගැසීම. පෙරමුණේරාළට ප්‍රශ්න වැලක්…….!

මගේ සිතුවිලි

කොළඹ පැල්පත් වැසියන් කඳවුරකට …………!

මගේ සිතුවිලි