සුන්දර ලංකා සමාජය

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ජන සිට ජඩට - මාධ්‍යයේ ගමන

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කැබ් මාෆියාව

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සහකම්පනය

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

අතරමං වූ කිරිල්ලී

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

නාඩගංකාරයෝ ගංකබරයෝ වීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සිංදු ලියන රංගධරයෝ

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සුචරිත!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

මාමණ්ඩිලා සහ බෑණලා

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

විජයග්‍රහණයේ දවස - මැයි 18 ( Victory Day - 18th May)

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

The Great (TV series)

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ඉත්තෝ!!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

(වෙස්) මුහුණු

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

පට්පට් සහ චකබ්ලාස්

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ඕල්වේස් බ්‍රේක්ඩවුන් (Always Breakdown)

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

පිබිදෙන (ගායක) පරපුර

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ගල ඉස්සීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

රනිල් වික්‍රමසිංහ

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

හඳුනා ගැනීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

පරසතුමල්

තනි තරුව (Thani Tharuwa)