ඇද පොළොව

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ඇත්ත

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

දැකීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

වීරයෝ

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

හැපී මැරී නොමැරී - 2 වෙනි කොටස (Happy-Marry-NoMarry)

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

Coming Soon..

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

හැඳිනීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

මඟුල්

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සුලඟ සහ පිස්සෝ

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කුවේණි

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

නික්මන

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

නැතිවීම, නැතිවී ඇති බව දැනගැනීම සහ සෙවීම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කොටි දියණියකගේ පාපෝච්චාරණය (Tamil Tigress by Niromi de Soyza) - පරිවර්තනය සුනිලා විජේසිංහ

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

බූවල්ලා!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

වරද

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ෆිට්නස් රැල්ලේ නන්නත්තාරවීම!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සළු - 1වෙනි කොටස

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

Turn of Mind by Alice LaPlante

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

සාහිත්‍ය චක්‍රවර්තීලාගේ ලොජික්!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)