යාල්පානම් සහ තල්කිරි

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

පාලිත තෙවරප්පෙරුම

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කළු සුදු

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ගෑණු අන්දවමු!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

අමරණීය සුදන දන

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ත්‍රස්තවාදයෙන් මුදානොගත් ප්‍රදේශ!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

මාගේ මේ ව්‍යායාමය!

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ගස්

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

බෝල කතා

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

වැහිදා මනරං - 2

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කාණු සහ කුණු කාණු

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

වැහිදා මනරං

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

කාන්තා විමුක්තිය කෝකටත් තෛලයක්ද?

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

හමාස් ත්‍රස්තයෝ සහ කොටි බබ්බු

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

Haddi (2023)

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

"ණ" සම්මාන

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

මකුළුවා

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

දහතුනේ රනිල්

තනි තරුව (Thani Tharuwa)

ගිනිගත් කඳාන

තනි තරුව (Thani Tharuwa)