වයිකින් දේසේ වෙසක් මංගල්‍යය

තරංග

තම තම නැණ පමණින් තොරා ගනිත්වා

තරංග

දින සියය - ප‍‍ළමු කොටස (10/01/2015)

තරංග

සිංහලෙන් පාඩම් කියලා දෙන්න ඔබත් එනවාද?

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද?

තරංග

ටික ටික හෙළි වන යුධ අපරාධ අවදානම

තරංග

අපි පොලිතින් පුච්චමු

තරංග

ඩෙංගු වලට අපූරු බෙහෙතක්

තරංග

Power point වලට බායි කියමු !!!

තරංග

සිංහලෙන් පාඩම් කියලා දෙන්න ඔබත් එනවාද?

තරංග

‍ඩෙංගු මාරයා - ගස්ලබු වීරයා

තරංග

විභාගයේදී ඔබේ ලකුණු රැක ගන්න

තරංග

සිංහල ‍‍බෞද්ධ සංස්කෘතිය මත පදනම්ව විද්‍යාවක් බිහි කළ හැකිද?

තරංග

විභාගයේදී ඔබේ ලකුණු රැක ගන්න

තරංග

Power point වලට බායි කියමු !!!

තරංග

කන්න අතට ගත්ත දේ කටේ දමා ගමු

තරංග

EXMO ට පෙරවදනක්

තරංග

අපි පොලිතින් පුච්චමු

තරංග