දින සියය - ප‍‍ළමු කොටස (10/01/2015)

තරංග

රට දැයට ආදරය කරන සියළු දෙනා කියවිය යුතු.... මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපය තුල කසල කුම්භාන්ඩයින් බිහි වූ අයුරු...

තරංග

රට දැයට ආදරය කරන සියළු දෙනා කියවිය යුතු.... මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපය තුල කසල කුම්භාන්ඩයින් බිහි වූ අයුරු...

තරංග

ටික ටික හෙළි වන යුධ අපරාධ අවදානම

තරංග

ටික ටික හෙළි වන යුධ අපරාධ අවදානම

තරංග

තම තම නැණ පමණින් තොරා ගනිත්වා

තරංග

දින සියය - ප‍‍ළමු කොටස (10/01/2015)

තරංග

තම තම නැණ පමණින් තොරා ගනිත්වා

තරංග

සිංහලෙන් පාඩම් කියලා දෙන්න ඔබත් එනවාද?

තරංග

සිංහලෙන් පාඩම් කියලා දෙන්න ඔබත් එනවාද?

තරංග

වයිකින් දේසේ වෙසක් මංගල්‍යය

තරංග

වයිකින් දේසේ වෙසක් මංගල්‍යය

තරංග

විභාගයේදී ඔබේ ලකුණු රැක ගන්න

තරංග

විභාගයේදී ඔබේ ලකුණු රැක ගන්න

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද? .... (2)

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද? .... (2)

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද?

තරංග

උසස් පෙළට දැන් ලෑස්තිද?

තරංග

Power point වලට බායි කියමු !!!

තරංග

Power point වලට බායි කියමු !!!

තරංග