කන්න අතට ගත්ත දේ කටේ දමා ගමු

තරංග

කන්න අතට ගත්ත දේ කටේ දමා ගමු

තරංග

2020 කරා .......... අපිට මොකද උනේ?

තරංග

2020 කරා .......... අපිට මොකද උනේ?

තරංග

EXMO ට පෙරවදනක්

තරංග

EXMO ට පෙරවදනක්

තරංග

අපි පොලිතින් පුච්චමු

තරංග

ඩෙංගු වලට අපූරු බෙහෙතක්

තරංග

අපි පොලිතින් පුච්චමු

තරංග

ඩෙංගු වලට අපූරු බෙහෙතක්

තරංග

‍ඩෙංගු මාරයා - ගස්ලබු වීරයා

තරංග

‍ඩෙංගු මාරයා - ගස්ලබු වීරයා

තරංග

සෙනසුරයි සෙනසුරාගේ අම්මයි

තරංග

තර්කය හරි සුන්දරයි ඒත්.....................

තරංග

සෙනසුරයි සෙනසුරාගේ අම්මයි

තරංග

තර්කය හරි සුන්දරයි ඒත්.....................

තරංග