පිස්සු හරක්

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පිස්සු හරක්

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරො සහ රැන්ඩ් පෝල් 2016

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරො සහ රැන්ඩ් පෝල් 2016

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 6 කොටස – පශ්චාත් නූතනවාදී ඥාණවිභාගය

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 6 කොටස – පශ්චාත් නූතනවාදී ඥාණවිභාගය

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 5 කොටස – සමාජවාදයේ බිද වැටීම

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 5 කොටස – සමාජවාදයේ බිද වැටීම

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරෝ/කලු වහල් හිමිකරු- Aruni Shapiro/The Black Slave Owner

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරෝ/කලු වහල් හිමිකරු- Aruni Shapiro/The Black Slave Owner

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 4 කොටස – මාක්ස්වාදයේ බිද වැටීම

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 4 කොටස – මාක්ස්වාදයේ බිද වැටීම

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 3 කොටස – නූතනවාදී දේශපාලනික, විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික වෙනස්කම්

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 3 කොටස – නූතනවාදී දේශපාලනික, විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික වෙනස්කම්

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදයනම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 2 කොටස – නූතනවාදය

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදයනම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 2 කොටස – නූතනවාදය

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 1 කොටස

රැන්ඩම් සිතුවිලි

පශ්චාත් නූතනවාදය නම් ගොන්පාර්ට් එක හදුනාගනිමු – 1 කොටස

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරෝ විසින් වාරණය කරන ලදී | Censored by Aruni Shapiro

රැන්ඩම් සිතුවිලි

අරුණි ශපීරෝ විසින් වාරණය කරන ලදී | Censored by Aruni Shapiro

රැන්ඩම් සිතුවිලි