අපි දන්නෙත් නැති අපේ ඔලිම්පික් ශූරයෝ....

Prabuge

ලෝකයේ වැඩිම වයස ඇති අවිවාහක මෙනවියගේ කතාව!

Prabuge

වකුගඩුවලට හිතකර ආහාර

Prabuge

වකුගඩුවලට හිතකර ආහාර

Prabuge

ලොව ප්‍රථම මවුසය

Prabuge

I can never get that photo back

Prabuge

ජීවිතය කියන්නේ අභියෝගයක්

Prabuge

ලෝකයේ දුප්පත්ම ජනාධිපති.....

Prabuge

අහිංසක ජීවිත දෙකක් විනාස කළ කරුම සිද්ධියක්...

Prabuge

මහේලගේ අපි නොදුටු පැත්ත

Prabuge

ගිලෙන මගී නැව බේරාගත්තාට එංගලන්තයේ දී සම්මාන

Prabuge

උපන් ලප හෙළි කරන රහස්....

Prabuge

සේද මාවතේ වැළලී ගිය ජේසුස් වහන්සේගේ බෞද්ධ පියසටහන්

Prabuge

සේද මාවතේ වැළලී ගිය ජේසුස් වහන්සේගේ බෞද්ධ පිය සටහන්

Prabuge

අපි නොදත්....දැනගතයුතු නීතිය..

Prabuge

ලොව පැරැණිම පච්චයට වසර 2500ක්

Prabuge

මෙන්න වැඩ

Prabuge

ඔබට උපදින්නේ දුවෙක්ද?පුතෙක්ද?නිවැ‍රැදිව දැනගන්න

Prabuge

මේක තමයි අපේ වෙනස.....

Prabuge