මාතර රාහුල විද්‍යාලය සූර්‍ය බලයෙන් පන ගැන්වෙන වගයි. - Matara Rahula College will be completely powered up with Solar Energy

නොහිම් ලෝකය

මාතර රාහුල විද්‍යාලය සූර්‍ය බලයෙන් පන ගැන්වෙන වගයි.

නොහිම් ලෝකය

වස්සානේ හීනේ, ඉරාජ්, සමන්ත බද්‍ර හිමි, සයිට්න්, අබ්දුල් රාසික්, චතුර හා සමහන්

නොහිම් ලෝකය

වස්සානේ හීනේ, ඉරාජ්, සමන්ත බද්‍ර හිමි, සයිට්න්, අබ්දුල් රාසික්, චතුර හා සමහන්

නොහිම් ලෝකය

ඔබට එන ඇමතුම් එවන පුද්ගලයාගේ විස්තර ඩැන ගනිමු. True caller

නොහිම් ලෝකය

ෆෝන් එකේ screen එක 180' කින් කරකවන්න ඕනද. මෙන්න ඇප් එක

නොහිම් ලෝකය

windows 7,8 හා 8.1 windows 10 වලට upgrade කරමු

නොහිම් ලෝකය

windows 7,8 හා 8.1 windows 10 වලට upgrade කරමු

නොහිම් ලෝකය

List of Sri Lanka Radio Channel (FM) ශ්‍රි ලංකා ගුවන්විදුලි නාලිකා පෙල ගැස්ම

නොහිම් ලෝකය

List of Sri Lanka Radio Channel (FM) ශ්‍රි ලංකා ගුවන්විදුලි නාලිකා පෙල ගැස්ම

නොහිම් ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාව තුල ඊ-වානිජ්‍යය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙයි

නොහිම් ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාව තුල ඊ-වානිජ්‍යය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙයි

නොහිම් ලෝකය

Google සිංහල පරිවර්තනය ක්‍රියාත්මකයි.

නොහිම් ලෝකය