පනස් වසරකට පෙර ගොළු හදවත බිහි වූ හැටි. ගොළු හදවතේ සුගත්, දේව්දාස් චිත්‍රපටයේ දිලිප් කුමාර්ද?

Pehesara Arana

පනස් වසරකට පෙර ගොළු හදවත බිහි වූ හැටි. ගොළු හදවතේ සුගත්, දේව්දාස් චිත්‍රපටයේ දිලිප් කුමාර්ද?

Pehesara Arana

මේජර් ජෙනරාල් කේ. ජනක සී. පෙරේරා.

Pehesara Arana

මේජර් ජෙනරාල් කේ. ජනක සී. පෙරේරා.

Pehesara Arana

සිහිනයේ අභියෝගය….

Pehesara Arana

සිහිනයේ අභියෝගය….

Pehesara Arana

තාරුණ්‍යයට හෙටක් කොහිද?

Pehesara Arana

තාරුණ්‍යයට හෙටක් කොහිද?

Pehesara Arana

නව හිරු කිරණින් පිබිදෙමු.

Pehesara Arana

නව හිරු කිරණින් පිබිදෙමු.

Pehesara Arana